เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้ามายความเข้าใจ Understanding Goals:

- นักเรียนเข้าใจและสามารถเล่าเรื่อง ถ่ายทอดความรู้สึกและการตีความของตนเองผ่านศิลปะหนังสั้นได้อย่างสร้างสรรค์

- นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างหนังสั้นได้อย่างสร้างสรรค์

Main

Web  เชื่อมโยงแต่ละกลุ่มสาระวิชา

 Mind Mapping
ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย : Short Movie หนังสั้น  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2559 Quarter 2

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม

ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พละศึกษา
ศิลปะ
สร้างแรงบันดาลใจ
มาตรฐาน ว 8.1
- สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้(ว 8.1/ป.5/1)
 - บันทึกสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ และโฆษณา ตามความเข้าใจของตนเองและสามารถอธิบายได้
(ว 8.1  .5/4)
สามารถตั้งคำถามจากข่าวหรือบทความที่ได้อ่านและได้ฟังได้
(ว 8.1ป.5/5)            
 -สามารถแสดงความ
คิดเห็นร่วมกันจากข่าวหรือบทความที่ได้อ่านหรือฟังได้อย่างสมเหตุ สมผล (ว 8.1 .5/6)

มาตรฐาน ส 5.2
  อธิบายอิทธิพลของธรรมชาติที่ทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยน
ไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตนเอง
( 5.2 ป.5/2)
มาตรฐาน ส 4.1
  อธิบายความแตกต่างของสื่อและเทคโนโลยีในอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมเหตุ สมผล
(ส 4.1 ป.5/3)
มาตรฐาน ส 4.2
  สามารถอธิบายอิทธิพลที่มาพร้อมกับสื่อที่ส่งผลสู่ตัวเราได้
(ส 4.2 ป.5/1)

มาตรฐาน ส 2.1
 - มีมารยาทในการฟังและยอมรับฟังความคิด
เห็นและความเชื่อที่แตกต่างในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วม
กันได้ (ส 2.1 ป.5/1)
 - เคารพมองเห็นคุณค่า
และความสำคัญของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน (ส 2.1 .5/3)
 - มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและแสดงออก
ความคิดเห็นของตนเองได้ (ส 2.1.5/4)
จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน (3.1/ป.5/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน
(3.2/ป.5/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1/ป.5/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง(5/ป.5/10)

มาตรฐาน ง 1.1
 - อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสม
(ง 1.1 ป.5/1)
 -สามรถทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมกับยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตลอดเวลาในการทำงานกลุ่มได้  ( 1.1 .5/3)
มาตรฐาน ง 2.1
 -สามารถอธิบาย
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(ง 2.1 .5/1)
 -สามารถเลือกรับสื่อที่มีประโยชน์และนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำ
วันได้ อย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสมได้
(ง 2.1 .5/3)

มาตรฐาน พ 1.1
  อธิบายความสำคัญของสื่อและพัฒนาการ
ได้อย่างถูกต้อง
(พ 1.1 .5/1)
มาตรฐาน พ 4.1
  วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างมีเหตุผล
( พ 4.1 ป.5/3)
มาตรฐาน 1.1
- วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี  (ศ 1.1 .5/3)
- ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น (ศ
1.1 .5/6)
- บรรยายประโยชน์ และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม (ศ
1.1 .5/7)
- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการของรูป และพื้นที่ว่าง (ศ 1.1 .6/5)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม

ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พละศึกษา
ศิลปะ
- การแสดงแอ็คติ้งบทบาทสมมุติ
- กระบวนการและองค์ประกอบของสร้างหนังสั้น
มาตรฐาน  1.1
สังเกตและอธิบายส่วนประกอบและโครงสร้างของกระบวนการสร้างหนังสั้นได้
(ว
 1.1 .5/1)
 - อธิบายประโยชน์และโทษจากการรับรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อหนังสั้นได้
( ว
 1.1ป.5/2)มาตรฐาน  ว 1.2
  
 อธิบายและจำแนกสื่อโฆษณาในแต่ละประเภทพร้อมอธิบายลักษณะของสื่อได้ 
( ว 1.2 ป.5/5)มาตรฐาน
 ว 3.1
อธิบายคุณสมบัติของสื่อประเภทต่างๆได้อย่างมีเหตุผล
( ว
 3.1 .5/1) 
มาตรฐาน ว 6.1
   อธิบายความสำคัญและการกำเนิดสื่อหนังสั้นได้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
( ว
 6.1.5/4)มาตรฐาน ว8.1  
   สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับผลกระทบ และประโยชน์ จากสื่อหนังสั้นได้
 ( 6.1 .5/1)


มาตรฐาน ส 1.1      
   เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดี ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากสื่อสร้างสรรค์
( ส
 1.1.5/3)มาตรฐาน ส3.2
อธิบายบทบาทหน้าที่และความสำคัญ เบื้องต้นของสื่อกระบวนการสร้างหนังสั้นอย่างมีเหตุผล
( ส
 3.2 .5/1)
 - สามารถอธิบายและจำแนกข้อดี ขอเสียจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสม
 ( ส 3.2 ป.5/2)

มาตรฐาน ส 4.1
 - สามารถค้นหาข้อมูลสื่อหนังสั้นจากแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลายได้
( ส
 4.1 .5/1)
 - สามารถนำความเข้าใจจากการค้นหาข้อมูลมาอธิบาย ที่มาของสื่อได้อย่างเหมาะสม
( ส
 4.1 .5/2)
อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับความเท็จเกี่ยวกับเรื่องราวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆได้
( ส
 4.1 .5/3)
มาตรฐาน
   4.3 
   อธิบายพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของ
สื่อโฆษณา อดีตถึง
ปัจจุบัน ได้อย่างเหมาะสม
 ( ส 4.3 ป.5/1)มาตรฐาน  ส 5.2 
   สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีผลต่อสภาพ ร่างกายจิตใจ และสังคมได้
( ส
 5.2 .5/2)
มาตรฐาน ส 2.1
  สามารถเสนอวิธีการปกป้องตนเองและผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิต่างๆ จากการใช้สื่อโฆษณาอย่างเหมาะสม( ส 2.1.5/2)
มาตรฐาน ส 2.2 
   วิเคราะห์สังเคราะห์ประโยชน์และโทษ ที่ ตนเองและสังคม ได้จากสื่อหนังสั้น
( ส
 2.2 .5/3 )
จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน (3.1/ป.5/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน
(3.2/ป.5/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1/ป.5/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง(5/ป.5/10)

มาตรฐาน ง 1.1
สามารถอธิบายกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ( ง 1.1 ป.5/1)
 - ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งสมาชิกในกลุ่มและสมาชิกในชั้น  ( ง 1.1 ป.5/3)
มาตรฐาน ง
 2.1
   สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
( ง
 2.1 .5/5)
มาตรฐาน พ 2.1
  สามารถระบุพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์และไม่พึ่งประสงค์ตลอดจน การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการทำงานเป็นกลุ่มได้
 (  2.1 .5/3)
มาตรฐาน ศ 1.1
 - อธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งบุคคลหรือสิ่งของที่ปรากฏในสื่อต่างๆได้อย่างเหมาะสม
( ศ
 1.1 .5/1)
- วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแรง เงา น้ำหนัก และวรรณะสีในการทำงานได้
( ศ
 1.1 .5/3)
มาตรฐาน ศ 2.1
   
สามารถเลือกดนตรีประกอบในการใช้สร้างโฆษณา หรือหนังสั้น เพื่อสื่อถึงอารมณ์ของการแสดง
( ศ
 2.2.5/1)
มาตรฐาน 2.1
มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ลักษณะ ในการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการ
(ง 2.1 .5/4)
มาตรฐาน 3.1
- ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือ
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
(ง 3.1 .5/1)
- บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ไขปัญหา
(ง 3.1 .6/1)
มาตรฐาน  ศ 1.1
- วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ
(1.1 ม.2/3)
- นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
(1.1 ม.2/5)
- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
(1.1 ป.6/7)
มาตรฐาน  ศ 3.1
- แสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่ายๆ
 (3.1 ม.1/3)
- ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง (ศ 3.1 ม.1/4)
 - เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงได้อย่างเหมาะสม (ศ 3.1 ม.2/4)
- เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฎศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ (ศ 3.1 ม.2/5)
- นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (ศ 3.1 ม.3/7)
มาตรฐาน  ศ 3.1
ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือกาชมการแสดงนาฏศิลป์และการละคร (ศ 3.2 ป.6/2)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม

ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พละศึกษา
ศิลปะ
การถ่ายทำหนังสั้น
- การออกแบบโปสเตอร์หนังสั้น

มาตรฐาน ว 3.1
   สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
( ว
 3.1.5/2)มาตรฐาน ว 8.1
 - สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับมาและใช้เหตุผลได้อย่างเหมาะสม
( ว
 8.1 .5/1)
สามารถเลือกรับสื่อได้อย่างมีวิจารณญาณ
(
  8.1 .5/3)
 - สามารถอธิบายกระบวนการทำงานและนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าสร้างสรรค์

มาตรฐาน ส 4.1
 - สืบค้นความเป็นมาของสื่อในท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
( ส
 4.1 .5/1)
สามารถนำข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้สื่อหนังสั้นได้อย่างมีเหตุผล
( ส 4.1.5/2)
 - อธิบายความแตกต่างระหว่างหนังสั้นและละครได้
 ( ส 4.1 .5/3)
มาตรฐาน ส 2.1
สามารถยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตาม สถานภาพ บทบาท สิทธิและเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี ( ส 2.1 .5/1)
 - เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย( ส2.1 .5/3)มาตรฐาน   2.2 
   สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากสื่อนำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้( ส 2.2 .5/3)
จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน (3.1/ป.5/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน
(3.2/ป.5/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1/ป.5/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง(5/ป.5/10)

มาตรฐาน ง 1.1
ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์
( ง
 1.1 .5/2)
 -ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในกลุ่ม
ง 1.1 ป.5/3)
มาตรฐาน ง 3.1
    ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ที่หลากหลายได้
( ง
 3.1 .5/1)

มาตรฐาน พ 4.1       
ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้เสริมสร้างสุขภาพร่างกายของตนเองได้
( พ
 4.1 .5/3)
 - สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม
( พ
 4.1 .5/3)มาตรฐาน พ5.1
   สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ( พ 5.1.5/1)

มาตรฐาน ศ 1.1
สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่แตกต่างกัน
( ศ
 1.1 .5/2)
วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสง เงา น้ำหนักและ วรรณะสี ในชิ้นงานเกี่ยวกับสื่อการออกแบบโปสเตอร์หนังสั้นได้ได้
( ศ
 1.1 .5/3)
 - บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ ที่มีผลต่อชีวิตของตนเองและสังคมได้( ศ 1.1.5/7)
มาตรฐาน  ศ 1.1
- วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ
(1.1 ม.2/3)
- นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
(1.1 ม.2/5)
- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
(1.1 ป.6/7)
มาตรฐาน  ศ 3.1
- แสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่ายๆ
มาตรฐาน  ศ 1.1
- วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ
(1.1 ม.2/3)
- นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
(1.1 ม.2/5)
- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
(1.1 ป.6/7)
มาตรฐาน  ศ 3.1
- แสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่ายๆ
 (3.1 ม.1/3)
- ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง (ศ 3.1 ม.1/4)
 - เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงได้อย่างเหมาะสม (ศ 3.1 ม.2/4)
- เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฎศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ (ศ 3.1 ม.2/5)
- นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (ศ 3.1 ม.3/7)
มาตรฐาน  ศ 3.1
ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือกาชมการแสดงนาฏศิลป์และการละคร (ศ 3.2 ป.6/2)
 (3.1 ม.1/3)
- ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง (ศ 3.1 ม.1/4)
 - เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงได้อย่างเหมาะสม (ศ 3.1 ม.2/4)
- เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฎศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ (ศ 3.1 ม.2/5)
- นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (ศ 3.1 ม.3/7)
มาตรฐาน  ศ 3.1
ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือกาชมการแสดงนาฏศิลป์และการละคร (ศ 3.2 ป.6/2)

  
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม

ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พละศึกษา
ศิลปะ
I Movie
-เครื่องมือ
-การถ่ายทอด และ เผยแพร่
มาตรฐาน ว 8.1
 - ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องการสร้างหนังสั้นที่จะเรียนรู้ ด้วยความสนใจ ( ว 8.1 .5/1)
 - วางแผนการใช้เครื่องมือ และกระบวนการสร้างหนังสั้นได้อย่างเหมาะสม
( ว
 8.1 .5/2)
 - แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่เรียนรู้รายสัปดาห์ได้
( ว
 8.1 .5/6)
นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยการสร้างโฆษณา หนังสั้น ให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐาน ส 1.1
   อธิบายองค์ประกอบและความสำคัญของบุคลากรและการกระบวน การสร้างหนังสั้น ( ส 1.1 .5/1)มาตรฐาน ส1.2
   มีมารยาทของความเป็นสื่อที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กฎหมายกำหนด ( ส 1.2.5/3
มาตรฐาน ส 4.1 
   รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการสร้างหนังสั้นอย่างมีเหตุผล ( ส4.1 .5/2)
มาตรฐาน ส 2.1
   
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์
( ส
 2.1 .5/4)มาตรฐาน ส 2.2
   วิเคราะห์สังเคราะห์ประโยชน์และโทษที่ชุมชนจะได้รับการเผยแพร่สื่อที่เราสร้างสรรค์ได้
( ส
 2.2 .5/3)
จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน (3.1/ป.5/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน
(3.2/ป.5/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1/ป.5/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง(5/ป.5/10)


มาตรฐาน ง 1.1
อธิบายเหตุผลในการทำงาน แต่ละขั้นตอนการสร้าหนังสั้น อย่างถูกต้องตามกระบวนการ
( ง
 1.1 .5/1)
ใช้ทักษะการจัดการ ในการทำงานในการสร้างหนังสั้น อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์
( ง
 1.1 .5/2)
 - มีจิตสำนึกในการ เผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีคุณค่า
( ส 1.1 ป.5/4)
มาตรฐาน พ 3.1
 - สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน สมมุติบทบาท ที่จะถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ
( พ 3.1 .5/1)
ควบคุมการเคลื่อนไหว ในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และควบคุมสมดุลในการสร้างหนังสั้น
( พ
 3.1 .5/3)มาตรฐาน พ 5.1
วิเคราะห์ผลกระทบของ การรับชม รับฟังสื่อ ที่มีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา
มาตรฐาน 1.1
- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน
(ศ 1.1 .5/ 2)
- วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี  (ศ 1.1 .5/3)
- ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น (ศ
1.1 .5/6)
- บรรยายประโยชน์ และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม (ศ
1.1 .5/7)
- อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้าง
มาตรฐาน  ศ 1.1
- วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ
(1.1 ม.2/3)
- นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
(1.1 ม.2/5)
- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
(1.1 ป.6/7)
มาตรฐาน ศ 2.1
   
สามารถเลือกดนตรีประกอบในการใช้สร้างโฆษณา หรือหนังสั้น เพื่อสื่อถึงอารมณ์ของการแสดง
( ศ
 2.2.5/1)มาตรฐาน ศ 3.1 
   
อธิบายประโยชน์ และโทษ ที่ได้รับจากการชมสื่อ โฆษณา หรือหนังสั้นได้
( ศ 3.1.5/6)
มาตรฐาน  ศ 3.1
- แสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่ายๆ
 (3.1 ม.1/3)
- ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง (ศ 3.1 ม.1/4)
 - เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงได้อย่างเหมาะสม (ศ 3.1 ม.2/4)
- เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฎศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ (ศ 3.1 ม.2/5)
- นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (ศ 3.1 ม.3/7)
มาตรฐาน  ศ 3.1
ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือกาชมการแสดงนาฏศิลป์และการละคร (ศ 3.2 ป.6/2

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย: หนังสั้น
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 2 ประจำปีการศึกษา 2559
หน่วยหนังสั้น
คำถามหลัก (Big Question) 
- หนังสั้นคืออะไร  แล้วจะสร้างได้อย่างไร?

 ภูมิหลังของปัญหา:     
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อต่างๆสามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้อย่างรวดเร็วและหลายช่องทาง ปัจจุบันสื่อหนังสั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญและเป็นที่นิยมแพร่หลายในสังคม   เนื่องด้วยเนื้อหาของหนังสั้นมีเนื้อหาสะท้อนมุมมองในการคิด  อิสระในการตีความ  รวมทั้งเป็นการเล่าเรื่องราววิถีชีวิตเหตุการณ์จริงนำมาถ่ายทอดผ่านภาพ  ความรู้สึกและการแสดง   ซึ่งการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ทุกคนทุกกลุ่มสามารถสร้างสื่อหนังสั้นได้อย่างง่ายและรวดเร็ว  ดังนั้นพี่ป.5 จึงอยากเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผ่านการใช้สื่อไอทีที่หลากหลายสะท้อนมุมมองของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์

เป้ามายความเข้าใจ Understanding Goals:
- นักเรียนเข้าใจและสามารถเล่าเรื่อง  ถ่ายทอดความรู้สึกและการตีความของตนเองผ่านศิลปะหนังสั้นได้อย่างสร้างสรรค์

- นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างหนังสั้นได้อย่างสร้างสรรค์


 ปฎิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย: หนังสั้น
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 2 ประจำปีการศึกษา 2559

Week
Input
Process
Output
Outcome
1

โจทย์ : สร้างแรง /  เรื่องที่อยากเรียนรู้       
Key  Questions :
ใน Quarter นี้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร  เพราะเหตุใดถึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น?                           
เครื่องมือคิด
       
Round robin 
Black board share 
Think pair share 
Wall thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและอุปกรณ์
คลิปหนังสั้นเรื่องปลาว่ายทวนน้ำ ไข่ ,เกลือแลกพริก ,  boy Genius
- ครูเปิดคลิปหนังสั้นเรื่องปลาว่ายทวนน้ำ ไข่ ,เกลือแลกพริก ,  boy Genius ให้นักเรียนดูหลังจากดูเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ในเนื้อเรื่องคิดว่าเนื้อเรื่องสื่อถึงอะไร  จากเรื่องที่ดูสื่อถึงเรื่องอะไรทำไมถึงสื่อเรื่องนั้น  ใครเป็นคนดำเนินเรื่อง จุดเปลี่ยนของเรื่องเป็นอย่างไร?
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้ดูที่ได้ดู
ถอดบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสั้นโดยครูแจกกระดาษ ขนาด A43 ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดร่วมกัน และนำเสนอ Show and Share
- นักเรียนร่วมกันเลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้ผ่านเครื่องมือคิด
Black board share
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม “ใน Quarter นี้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร เพราะเหตุใดถึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น?
- นักเรียนช่วยกันเลือกเรื่องที่อยากจะเรียน ผ่านเครื่องมือคิด Blackboard  Share 
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ?
- นักเรียนช่วยกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผ่านเครื่องมือคิด Think  Pair Share
- นักเรียนแต่ละคนช่วยกันทำป้ายหน่วยการเรียนรู้ตกแต่งหน้าห้อง
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่1
ภาระงาน
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
- เลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการเรียนรู้

ชิ้นงาน
- สรุปเรื่องที่ได้จากหนังสั้น
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์1
ความรู้:
เข้าใจและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับชมได้ ทั้งสามารถให้เหตุผลเรื่องที่อยากเรียนรู้ได้

ทักษะ
 :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


Week
Input
Process
Output
Outcome
2

โจทย์ : วางแผนการเรียนรู้
Key  Questions :
 นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้หน่วยใน Quarter2อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?
เครื่องมือคิด
Blackboard share 
Mind mapping 
Show and Share 
Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อ / อุปกรณ์
-กระดาษบรู๊ฟ
-สี / ปากกาเคมี
-บรรยากาศในห้องเรียน
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาร่วมกันเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
- ครูเชิญครูณีมาพานักเรียนทำกิจกรรมแอ็คชั่น 9 ช่องเพื่อเป็นพื้นฐานในการแสดงหนังสั้น
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “
นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้หน่วยใน Quarter2อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?
นักเรียนระดมสมองแสดงความคิดเห็นร่วมกันโดยผ่านเครื่องมือคิด Blackboard  Share
นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วยการเรียนรู้
นักเรียนทุกคนระดมความคิด เพื่อทำปฏิทินการเรียนรู้
นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ของตนเอง
ในรูปแบบ Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในสัปดาห์นี้?
นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
นักเรียนทุกคน Show and Share นำเสนอชิ้นงาน Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้ของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่2
ภาระงาน
-ร่วมกันตั้งชื่อโครงงานที่น่าสนใจ
- เขียนอธิปรายสิ่งที่เรียนรู้แล้ว /สิ่งที่อยากเรียนรู้
- เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้

ชิ้นงาน
-สิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้ก่อนเรียน (Mind Mapping )
- ทำปฏิทินการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 2
ความรู้:
สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้ และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอน

ทักษะ
 :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
:
- เคารพสิทธิ์และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- คิดจินตนาการเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้
สิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิงได้
- มีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา


Week
Input
Process
Output
Outcome
3

โจทย์ :  บทบาทหน้าที่การทำงาน
(กองถ่ายหนังสั้น /การสร้างหนังสั้น/อุปกรณ์การทำหนังสั้น)
Key  Questions :
นักเรียนจะหาข้อมูลและนำเสนอการสร้างหนังสั้นอย่างไรให้เพื่อนได้เข้าใจเกี่ยวกับหนังสั้น
เครื่องมือคิด
Round Robin 
Show and Share
Brainstorms
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อ / อุปกรณ์
 - หนังสือ 
อินเตอร์เน็ต
- ครู
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสั้น  boy Genius (เป็นเรื่องของผู้กำกับที่พยายามถ่ายหนัง แต่ก็มีอุปสรรค์ในการถ่าย ในเรื่องนี้จะมีตำแหน่งต่างๆของกองถ่ายหนัง) ในสัปดาห์ที่ 1
- ครูเปิดหนังสั้นเรื่องลูกชายและเรื่องทางฝันให้นักเรียนดู หลังจากดูจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการ “คิดในเนื้อเรื่องคิดว่าเนื้อเรื่องสื่อถึงอะไร  จากเรื่องที่ดูสื่อถึงเรื่องอะไรทำไมถึงสื่อเรื่องนั้น  ใครเป็นคนดำเนินเรื่อง จุดเปลี่ยนของเรื่องเป็นอย่างไร?
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับคำถามจากการดูคลิปหนังสั้นเรื่องลูกชายและเรื่องทางฝัน
- ครูกระตุ้นคำถาม นักเรียนคิดว่า การสร้างหนังสั้นมีองค์ประกอบและกระบวนการสร้างอย่างไร
- ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียน  4 กลุ่ม หาข้อมูลจากพี่ๆมัธยมและครูดังนี้
   - องค์ประกอบของหนังสั้น
   - กองถ่ายหนังสั้น (6 ตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งทำหน้าที่อะไรบ้าง)
   - กระบวนการสร้างหนังสั้น
   - อุปกรณ์การทำหนังสั้น
 - นักเรียนเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนองาน Show and shared
- นักเรียนแต่ละกลุ่มถอดกิจกรรมจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการแสดงแอคติ้ง
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่3
ภาระงาน
-ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับองค์ประกอบการทำหนังสั้น
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับถอดกิจกรรมจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการแสดงแอคติ้ง
- เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
-  ข้อมูลองค์ประกอบกระบวนการทำหนังสั้น
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์3
ความรู้ : 
เข้าใจและสามารถอธิบายบทบาทหน้าที่การทำงาน องค์ประกอบกระบวนการทำหนังสั้นให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ร่วมได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

Week
Input
Process
Output
Outcome
4

โจทย์ : - เรียนรู้การแสดง ความแตกต่างหนังสั้นและละคร
- การเลือกเรื่องที่จะนำมาทำหนังสั้น
Key  Questions :
- นักเรียนคิดว่าหนังสั้นและละครเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?

เครื่องมือคิด
 Round Robin 
Show and Share
Brainstorms
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อ / อุปกรณ์
   
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ครูตั้งคำถาทกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าหนังสั้นและละครเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาวิเคาระห์เกี่ยวกับความเหมือนและแตกต่างของหนังสั้นและละคร
- นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มเลือกเรื่องดังนี้
1. หนังสือจากวรรณกรรม
- หนังสือวรรณกรรมอธิฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว ตอน ฉันเป็นอะไรได้หลายอย่าง 
- หนังสือวรรณกรรมสายลมกับทุ่งหญ้าตอน ในอ้อมกอดและตอนผู้ที่สะสมถูกแย่งชิง
- จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ ตอน เช้าวันหนึ่ง
2.เลือกเรื่องเองตามความสนใจ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิเคราะห์เรื่องเพื่อหาตรีมเรื่องทำหนังสั้น
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกครูที่ปรึกษาในการสร้างหนัง(ครูณี  ครูแป้ง  ครูภรและครูดอกไม้)
- นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยสนทนาออกแบบวางแผนรวมกันกับคุณครูประจำกลุ่ม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคืบหน้าของงานให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาจากการทำงานและวิธีการแก้ไขปัญหา
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบ
 Story broad และบทบาทหน้าที่ในการทำงาน
- เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
-การเลือกเรื่องหนังสั้น
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์4
ความรู้ :  
 นักเรียนสามารถวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนในการผลิตสื่อหนังสั้นที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้
 ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
Week
Input
Process
Output
Outcome
5

โจทย์ : เขียนบท/Storyboard
Key  Questions :
- นักเรียนจะเขียนบทหนังสั้นอย่างไร ให้สมจริง น่าเชื่อถือ มีเหตุมีผล สนุก และท้าทายคนดู
- นักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างจากการทำงานและจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร?
เครื่องมือคิด
 Round Robin 
Show and Share
Brainstorms
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อ / อุปกรณ์
   
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะเขียนบทหนังสั้นอย่างไร ให้สมจริง น่าเชื่อถือ มีเหตุมีผล สนุก และท้าทายคนดู?
- นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม
- นักเรียนแบ่งหน้าที่ตำแหน่งต่างๆในกองถ่าย
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนบทหนังสั้น
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียน story board
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชื่อหนังสั้น story boardและตำแหน่งของตนเอง  ให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างจากการทำงานและจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร?
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาจากการทำงานและวิธีการแก้ไขปัญหา
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบ
 Story broad และบทบาทหน้าที่ในการทำงาน
- เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่
5

ชิ้นงาน
-Story broad หนังสั้น
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5
ความรู้ :  
 นักเรียนสามารถวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนในการผลิตสื่อหนังสั้นที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้
 ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมายWeek
Input
Process
Output
Outcome
6-7
โจทย์ : ถ่ายทำหนังสั้น/ตัดต่อ
Key  Questions :
- นักเรียนจะวางแผนในการถ่ายทำหนังสั้นอย่างไร ให้กองถ่ายหนังสั้นราบรื่น
- นักเรียนจะตัดต่อหนังสั้นอย่างไรให้คนดูเข้าใจ รู้สึกคล้อยตามตามและน่าตื่นเต้น
-นักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างจากการทำงานและจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร?
เครื่องมือคิด
 Round Robin 
Show and Share
Brainstorms
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อ / อุปกรณ์
 
- IPad
-กล้อง
- โปรแกรมตัดต่อต่างๆเช่น  Sony Vegas Pro ,Premiere  Pro
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะวางแผนการทำงานเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์อย่างไรให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการทำงาน
ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มถ่ายทำ หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าและสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไข
ครูใช้คำถามนำ “นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างในวันที่ผ่านมา แต่ละกลุ่มเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร ?”
ครูติดตามการทำงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของงาน
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนแต่ละกลุ่มพบปัญหาอะไรจากการทำงานและจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร?
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานและบันทึกลงในสมุด
- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือตัดต่องาน ตามที่วางแผนงานไว้โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตัดต่อต่างๆเช่น  Sony Vegas Pro ,Premiere  Pro
- ครูเชิญวิทยากรสาธิตและแนะนำเทคนิคการตัดต่อเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ในการสร้างงาน
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือตัดต่องานหนังสั้น
ตามที่วางแผนงานไว้จนเสร็จสมบูรณ์
- นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของการ
ทำงานการตัดต่อรวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
 - ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหนังสั้นที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานของแต่ละกลุ่มในสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6-7
ภาระงาน
การถ่ายทำหนังสั้น
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนและสะท้อนสิ่งที่ได้จากการทำงาน

ชิ้นงาน
คลิปที่ได้จากการถ่ายทำหนังสั้น
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์6-7

ความรู้:
 - นักเรียนสามารถทำงานตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนในการผลิตสื่อหนังสั้นสร้างสรรค์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการทำงานได้อย่างคุ้มค่า
- นักเรียนสามารถเข้าใจและสามารถสร้างสรรค์หนังสั้นที่มีคุณภาพผ่านโปรแกรมตัดต่อต่างๆเช่น  Sony Vegas Pro ,Premiere  Pro

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


Week
Input
Process
Output
Outcome
8
 
โจทย์ : ฉายหนัง
Key  Questions :
- นักเรียนจะมีวิธีการเผยแพร่หนังสั้นอย่างไรให้น่าสนใจและน่าติดตาม
เครื่องมือคิด
 Round Robin 
Show and Share
Brainstorms

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อ / อุปกรณ์
   
- โปรแกรมตัดต่อต่างๆเช่น
 Sony Vegas Pro ,Premiere  Pro
- บรรยากาศในห้องเรียนครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มนำภาพที่นักเรียนถ่ายมาดู พร้อมกับแนะนำและทำการแก้ไขฉากนั้นโดยให้นักเรียนไปถ่ายทำฉากนั้นใหม่
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนสรุปกระบวนการสร้างหนังสั้น ของกลุ่มตนเองในรูปแบบ
Flow Chart  พร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด”นักเรียนจะมีวิธีการเผยแพร่หนังสั้นอย่างไรให้น่าสนใจและน่าติดตาม”
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบทำโปสเตอร์หนังสั้นไปติดประกาศ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มฉายหนังสั้นกลุ่มของตัวเองให้ครุและเพื่อนๆได้รับฟังภายในห้องเรียน
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานของแต่ละกลุ่มในสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่
ภาระงาน
ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาร่วมกัน
- ครูและนักเรียนพูดคุยเรื่องการออกแบบโปสเตอร์หนังสั้น
ชิ้นงาน
- หนังสั้น
- โปสเตอร์หนังสั้น
ความรู้:   นักเรียนสามารถเข้าใจและสามารถสร้างสรรค์การออกแบบโปสเตอร์หนังสั้นให้น่าสนใจและน่าติดตาม รวมทั้งสามารถเผยแพร่หนังสั้นสร้างสรรค์
ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ร่วมได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมายWeek
input
Process
Output
Outcome
9

โจทย์ : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
Key  Questions :
- นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อย่างไร ด้วยวิธีการใดบ้าง?
- การเตรียมนำเสนอผลงานของนักเรียน เกิดปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ เพราะเหตุใด และมีวิธีแก้ไขอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Blackboard Share 
Round Rubin
Mind Mapping
 Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อ / อุปกรณ์
   
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ
 A4
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง ในหน่วยหนังสั้น?”
- นักเรียนนำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นคำถาม ผ่านเครื่องมือ (Round Robin)
- นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เป็นการสรุปองค์ความรู้ความเข้าใจใน Quarter2 ในรูปแบบ mind mapping
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าการเรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter นักเรียนสามารถตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดจากการเรียนรู้หน่วย หนังสั้นนักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อย่างไร ด้วยวิธีการใดบ้าง?
- นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสามารถและความถนัดในการถ่ายทอด/เผยแพร่องค์ความรู้ความเข้าใจ เช่น การแสดงละคร การนำเสนอด้วยคำพูด การนำเสนอด้วยภาพ เป็นต้น
- นักเรียนลงมือฝึกซ้อมในแต่ละกลุ่มตามที่ได้จัดแบ่งไว้ในข้างต้น
- ร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยน สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมและสิ่งที่ดีแล้วจากการซักซ้อมการนำเสนอ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “จากการเรียนรู้หน่วยหนังสั้น  นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม?”
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้ดีแล้ว และอะไรที่ตนเองต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้หน่วยหนังสั้น  
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้ตลอดQuarter 2
จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
สรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

ชิ้นงาน
-
 Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
นิทรรศการหนังสั้น
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9
ความรู้: 
นักเรียนสามารถถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยหนังสั้น ผ่านการจัดนิทรรศการ  การนำเสนอด้วยคำพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้

ทักษะ

ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย